Privatumo politika

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla “Žiemys” PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos
 1. Šios nuostatos reglamentuoja, kaip VšĮ VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla “Žiemys”, įmonės kodas
  303046835, buveinės adresas Vilties g. 6-4, LT-92231 Klaipėda (toliau – Mokykla) svetainėje
  tvarko pateiktus lankytojų duomenis. Pastarieji tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir
  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
  įstatymo (Nr. I-1374) nustatytais reikalavimais. Jūsų prieiga prie mūsų teikiamos informacijos yra sąlygojama lankytojo sutikimu laikytis nuostatuose nurodytų reikalavimų.
  1.1. Svetainėje www.vsi-ziemys.lt ir www.noriuburiuoti.lt naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – taisyklės)
  nustato naudojimosi svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo
  ir saugojimo principus, kuriais remdamasis svetainės valdytojas – Mokykla tvarko svetainės lankytojų (toliau – vartotojų) duomenis.
  1.2. Tvarkydamas asmens duomenis, Mokykla laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens
  duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų
  tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai. Mokykla pripažįsta, kad asmens duomenų
  apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems vartotojams, ir įsipareigoja gerbti ir
  saugoti kiekvieno vartotojo privatumą.
  1.3. Įeidami į svetainę, vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir
  įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek identifikuotiems (prisijungusiems), tiek
  neregistruotiems vartotojams. Prisijungdami prie svetainės ir/ar ja naudodamiesi, vartotojai
  patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis, bei sutinka, kad Mokykla tvarkys vartotojų
  pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga svetainė tinkamam
  funkcionavimui ir paslaugų kokybei užtikrinti.
  2. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios
  paslaugos (toliau – „svetainės paslaugos“), kurios apima:
  2.1. Informacijos apie tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;
  2.2. Klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu;
  2.3. Bet kokios kitos paslaugos, teikiamos svetainėje.
 2.  

Asmens duomenų apsauga

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais
  suderintais būdais;
  3.1. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir teisėtai. Renkant ir tvarkant asmens
  duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš vartotojų pateikti tų
  duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  3.2. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad vartotojų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau,
  negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
  3.3. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines
  priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
  tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
  sugadinimo;
  7. Elektroninių formų pildymo būdu vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė,
  elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
  7.1. Svetainės ir Mokyklos paslaugų teikimo tikslais.
  8. Vartotojas, kreipdamasis į Mokykla el. paštu info@vsi-ziemys.lt arba atvykęs adresu: Vilties g. 6-4, LT-92231 Klaipėda pateikdamas Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
  8.1. Kreiptis į Mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie Mokyklos tvarkomus asmens
  duomenis;
  8.2. Kreiptis į Mokyklą su prašymu ištaisyti asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens
  duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju kai susipažinęs su asmens
  duomenimis, vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  8.3. Kreiptis į Mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų
  tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, susipažinęs su savo asmens duomenimis,
  vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  9. Mokykla įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Visais
  kitais atvejais vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos
  Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Mokyklos ir Vartotojo teisės bei pareigos

 1. Mokykla pasilieka teisę bet kada, nepranešęs vartotojui, keisti svetainėje nurodytas Mokyklos
  teikiamas paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
  11. Mokykla, siekdamas apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydamas teisės aktų
  reikalavimus, ir/ar vartotojui nesilaikant šių taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar
  vartotojo sutikimo panaikinti vartotojo registraciją svetainėje.
  12. Mokykla turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti svetainės
  veiklą.
  13. Naudodamasis svetaine ir/ ar Mokyklos teikiamomis paslaugomis, vartotojas privalo:
  13.1. Griežtai laikytis šių taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

13.2. Nepažeisti Mokyklos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
13.3. Neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
13.4. Naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
13.5. Neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti svetainės
darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą svetainei ar Mokyklos teikiamų
paslaugų procesui;
13.6. Nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų svetainės veiklą, Mokyklos paslaugų teikimą
vartotojui ar tretiesiems asmenims;
13.7. Paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų
asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
13.8. Nedelsiant informuoti Mokyklą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie svetainės
duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
14. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių taisyklių nuostatų, Mokykla įgyja teisę bet kuriuo metu
visiškai ar iš dalies apriboti vartotojo galimybes, bet kokiu būdu naudotis svetaine.
Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapius

 1. Visos teisės į svetainę ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir
  kitų teisės aktų. Be išankstinio raštiško Mokyklos sutikimo draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas,
  kitus elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Mokyklos ar trečiųjų asmenų teises ir
  teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais. Dėl leidimo galite kreiptis el. paštu info@vsi-ziemys.lt
  16. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami svetainėje, yra Mokyklos nuosavybė, arba Mokykla juos
  naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
  17. Šioje svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines ar tinklalapius, kurie leis vartotojui
  išeiti iš šios svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali
  būti pateikta šioje svetainėje.
  18. Mokykla negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių svetainių ar tinklalapių turinio, todėl
  neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
  19. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios svetainės,
  gali galioti kitokios nei šioje svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo
  politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Slapukai

 1. Mokykla, siekdamas padaryti vartotojo naudojimąsi svetainę greitesne ir patogesne, naudoja
  slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir  diegiamas į vartotojo
  kompiuterį. Įdiegtą informaciją Mokykla naudoja vartotojui atpažinti bei svetainės lankomumo
  statistikai stebėti.
  23. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Mokykla įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti/išjungti. Naudodamasis svetaine vartotojas sutinka,
  kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Mokyklos numatyti slapukai. Šį sutikimą vartotojas gali
  bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros
  svetainės funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę
  nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas
  galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
  25. Visais klausimais dėl svetainėje vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@vsi-ziemys.lt arba atvykus adresu:
  Vilties g. 6-4, LT-92231 Klaipėda.
  26. Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti
  Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos
  dienos, kai jie yra paskelbiami svetainėje www.vsi-ziemys.lt arba www.noriuburiuoti.lt. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais Politikos reikalavimais.